Noi suntem o echipă de profesioniști cu experiență în contabilitate, fiscalitate și resurse umane și oferim servicii de calitate pentru o bună gestionare a afacerii tale. Ne recomandă serviciile de calitate, integritatea și discreția cu care abordăm orice problemă a clientului și faptul că suntem la curent cu modificările legislative

© 2017 Copyright ACR Contafisc | Toate drepturile rezervate

 

Blog

ACR Contafisc / SRL-D  / Ce este SRL-D și ce trebuie să știu despre SRL-D
a

Ce este SRL-D și ce trebuie să știu despre SRL-D

 

Ai hotărât să iți deschizi propria afacere? SRL-D (Societate cu Răspundere Limitată-Debutant) este una din formele de organizare care s-ar putea să ți se potrivească. Poți alege forma de organizare SRL-D, dacă vrei sa iți înființezi o societate (firmă) fără a achita taxe la Registru Comerțului, sau dacă vrei să beneficiezi de alocație financiară în cadrul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzători debutanți sau dacă vrei să beneficiezi de facilități pentru angajați.

Ce trebuie să știi este faptul că la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării, calitatea de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant se pierde prin efectul legii. În acel moment trebuie mers la Registrul Comerțului și actualizate toate actele firmei (certificat înmatriculare, act constitutiv, etc), societatea devenind SRL, nemaifiind SRL-D. Toate aceste actualizări necesită costuri aproximativ egale cu cele de înființare a unei societăți SRL. Prin urmare nu plătești taxe la înființare ci achiți taxele la Registrul Comerțului la aproximativ 3 ani de la înființare, în momentul actualizării denumirii firmei.

Mai trebuie sa știi faptul că un SRL-D are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societății următoarele: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

SRL-D ( Societate cu Raspundere Limitata-Debutant) este reglementata de Ordonanța de Urgenta nr 6/2011. În înţelesul  ordonanţei de urgenţă nr 6/2011, cu completările ulterioare,  întreprinzătorul debutant în afaceri, beneficiar al programului, este persoana fizică majoră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. are capacitate juridică deplină de exerciţiu;
 2. anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
 3. înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
 4. completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

Îndeplinești conditiile de mai sus? Poți să iți deschizi un SRL-D.

Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se obţine la data înmatriculării în registrul comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.

În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant are şi următoarele obligaţii specifice:

 1. să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă;
 2. să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor ( acordarea de alocatii financiare sau garantii acordate de catre Fondul de Garantare) până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri;
 3. să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
 4. să depună la T.I.M.M.C. situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres.

Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de următoarele facilități:

 1. acordarea de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, prin O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism;
 2. garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de O.T.I.M.M.C.., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;
 3. scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori , potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
 4. scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a;
 5. consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii:

 1. la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;
 2. la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din OUG 6/2011;
 3. la data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;
 4. la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite;
 5. la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.

 

Sursa:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri

HOTĂRÂRE 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Share
No Comments

Leave a Reply